ศูนย์วิจัยและพัฒนาศักยภาพ เด็กปฐมวัย Youngciety

เราเป็นสถานที่วิจัยแนวทางการเรียนการสอน และเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กในวัย 2-6 ปี โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันที่ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงได้ มาเป็นส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ลงทะเบียน คลิก
เรามุ่งเน้นงานวิจัยที่มีผลตอบรับกับพัฒนาการ 4 ด้าน
อย่างสมวัย คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
เราเชื่อว่าเด็กแต่ละคนนั้นมีความต้องการ การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาเราได้ศึกษาและค้นพบว่า การนำจุดเด่นของการจัดการเรียนการสอนใน 3 นวัตกรรม (Project Approach, Montessori, Whole language) มาผสมผสานร่วมกับสื่อและกิจกรรมที่เราพัฒนาขึ้น จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ สอดคล้องกับความต้องการของตัวเด็กเอง โดยวัดผลควบคู่กับความรู้สึก สภาพจิตใจ และความสนใจ

กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย Youngciety เปิดรับสมัครเด็กที่สนใจมาร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างการจัดแนวทางจัดการเรียนรู้
เพื่อทดสอบ ทำวิจัยและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยทางศูนย์วิจัยฯ จะแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
เปิดรับ
7 คน

กลุ่มเรียนร่วมที่ศูนย์วิจัยฯ

คอร์ส 3 เดือน
รับเด็กอายุไม่เกิน  3-4  ปี
เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่สามารถเดินทางมารับ-ส่ง เด็กที่ศูนย์วิจัยฯ ได้
เรียนสัปดาห์ละ 3 - 4 วัน เวลา 16.00 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ปกครองสามารถกำหนดวันเรียนให้กับเด็กเองได้
เปิดลงทะเบียนวันที่ 5 สิงหาคม 2563
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด
เปิดรับ
20 คน

กลุ่มแนะแนวทางการสอน

คอร์ส 3 เดือน
รับเด็กอายุไม่เกิน  3-5  ปี
เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่สามารถเข้ามาที่ศูนย์วิจัยฯ เพื่อรับแบบฝึกหัดและคำปรึกษาในการสอน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
ผู้ปกครองสามารถเข้ามารับคำปรึกษากับทางศูนย์วิจัยฯ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเดือนละ 2 ครั้ง วันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา 10.00 น. - 14.00 น.
เปิดลงทะเบียนวันที่ 5 สิงหาคม 2563
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด

กลุ่มแบบฝึกหัดจัดส่งรายเดือน

แบบฝึกหัดรายเดือน
รับเด็กอายุไม่เกิน  3-6  ปี
เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกเข้ามาที่ศูนย์วิจัยฯ และต้องการให้ศูนย์วิจัยฯ ทำการออกแบบ แบบฝึกหัดพร้อมทั้งปริ้นแบบฝึกหัดให้เด็ก ๆ ทำที่บ้าน
ผู้ปกครองช่วยตอบแบบสอบถาม หลังจากให้เด็กทำแบบฝึกหัดแต่ละ Set เสร็จแล้ว เพื่อรับเป็นส่วนลดในการจัดซื้อและจัดทำในครั้งต่อไป
ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

  • ผู้ปกครองสามารถรับฟังการประเมินพัฒนาการเด็ก ตามสภาพจริง ได้
  • ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษาให้กับเด็กตามที่ศูนย์วิจัยฯ แนะนำได้
  • ผู้ปกครองสามารถสังเกตพฤติกรรมเด็กในช่วงเวลาที่เด็กอยู่ที่บ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์วิจัยฯ ได้
  • ผู้ปกครองอนุญาตให้ทางศูนย์วิจัยฯ สามารถบันทึกข้อมูล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของเด็ก เพื่อใช้ประกอบงานวิจัยภายในศูนย์วิจัยฯ ได้
  • ผู้ปกครองอนุญาตให้ทางศูนย์วิจัยฯ สามารถใช้ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของเด็ก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยตลอดจน เนื้อหาบทความภายใต้เว็บไซต์ www.youngciety.com ได้

ลงทะเบียน

1. เลือกกลุ่มที่คุณสนใจ

กรุณาเลือกกลุ่มที่คุณสนใจ

2. กรอกข้อมูลเด็ก

ชื่อ-สกุล*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ชื่อเล่น*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เดือนปีที่เกิด*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
อายุ ปี เดือน
การจัดการศึกษาสำหรับเด็ก (ในปัจจุบัน)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3. กรอกข้อมูลผู้ปกครอง

ชื่อ-สกุล*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ความสัมพันธ์กับเด็ก*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เลือกวันและเวลาที่ผู้ปกครองสะดวกพาเด็กเข้ามาสัมภาษณ์ที่ศูนย์วิจัยฯ*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
* เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเมื่อได้รับข้อมูลแล้ว เพื่อนัดวันและเวลาเข้ามาสัมภาษณ์ที่ศูนย์วิจัยฯ อีกครั้ง
ตกลง
มาตราการป้องกันโควิค-19 ก่อนเข้ารับบริการที่ศูนย์วิจัยฯ
  • ทางศูนย์วิจัยฯ มีจุดลงทะเบียน QR Code ไทยชนะ เพื่อทำการเช็คอิน-เช็คเอ้าท์
  • ผู้ปกครองและเด็กควรสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
  • มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือ ก่อนเข้าศูนย์วิจัยฯ
  • บุคลากรมีการป้องกันโดยจะสวม Face Shield หรือหน้ากากอนามัยขณะทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก
  • ทางศูนย์วิจัยฯ มีการทำความสะอาดภายในศูนย์อย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย Youngciety

792 หมู่บ้านสินธร หมู่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เปิดวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย Youngciety

792 หมู่บ้านสินธร หมู่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เปิดวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10.00 - 18.00 น.
หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์