กรุณาอ่านข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้เว็บไซต์นี้

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

1. Youngciety โดยบริษัท มหาฝัน จำกัดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหาข้อมูล และส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Youngciety และรวมถึงซอฟท์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบของ Youngciety ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ Youngciety
  • สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว โดเมนเนม หรือสิทธิอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของ Youngciety แต่เพียงผู้เดียว

2. ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ Youngciety โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Youngciety หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ Youngciety อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ Youngciety ซึ่ง Youngciety สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น

3. ผู้กระทำละเมิดต่อ Youngciety มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ Youngciety ตามอัตราความเสียหายต่อวัน ซึ่งประเมินอย่างสมเหตุสมผลแล้ว 500 บาทต่อบัญชีผู้ใช้งาน หรือ 50 บาทต่อการเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ หรือในอัตรา 500,000 บาท ต่อวัน ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โดยไม่ถือเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ และไม่ตัดสิทธิเรียกร้องอื่นๆ ซึ่ง Youngciety มีอยู่ โดยรวมถึงการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกต่างหาก