กรุณาอ่านข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้เว็บไซต์นี้

ข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

1. Youngciety โดยบริษัท มหาฝัน จำกัดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหาข้อมูล และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Youngciety และรวมถึงซอฟท์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบของ Youngciety ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ Youngciety
  • สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว โดเมนเนม หรือสิทธิอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของ Youngciety แต่เพียงผู้เดียว

2. ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ Youngciety โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Youngciety หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ Youngciety อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ Youngciety ซึ่ง Youngciety สงวนสิทธิ์ในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น

3. ผู้กระทำละเมิดต่อ Youngciety มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ Youngciety ตามอัตราความเสียหายต่อวัน ซึ่งประเมินอย่างสมเหตุสมผลแล้ว 500 บาทต่อบัญชีผู้ใช้งาน หรือ 50 บาทต่อการเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ หรือในอัตรา 500,000 บาท ต่อวัน ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โดยไม่ถือเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ และไม่ตัดสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ ซึ่ง Youngciety มีอยู่ โดยรวมถึงการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกต่างหาก