กรุณาอ่านกฎระเบียบการใช้งานและการเป็นสมาชิกเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้เว็บไซต์นี้

กฎระเบียบการใช้งานและการเป็นสมาชิก

1. ผู้ใช้งานบุคคล หมายความถึง บุคคลธรรมดา ถือทะเบียนบัญชีสมาชิกของ Youngciety ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น โดยผู้ใช้งานยืนยันและรับรองถึงว่าตนมีความสามารถในการทำนิติกรรมและมีอำนาจในการผูกพันกับข้อตกลงนี้

2. Youngciety เป็นชื่อจดทะเบียนทางการค้าและได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท มหาฝัน จำกัด ห้ามผู้ใช้งานใช้หรือระบุชื่อ Youngciety ในชื่อสมาชิกหรือนามแฝง หรือข้อมูลในประกาศ ซึ่งอาจเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้อื่นว่า Youngciety มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

3. ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของ Youngciety หรือการใช้งานเว็บไซต์ของ Youngciety นั้น ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกฎหมาย ศีลธรรม และข้อกำหนดต่าง ๆ ตามนโยบายของ Youngciety รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของ Youngciety หรือบุคคลอื่น หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Youngciety หรือบุคคลอื่น

4. ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนบุคคลหรือความลับ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หากมีข้อสงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานหรือ ชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านอาจถูกบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องแจ้งหรือติดต่อ ……อีเมล……. ทันที

5. หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใช้งานกระทำการละเมิดต่อ Youngciety หรือบุคคลอื่น Youngciety ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการปิดกั้นการเข้าสู่ระบบหรือลบบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและแจ้งให้ทราบถึงเหตุผล ซึ่งถือเป็นสิทธิขาด โดยผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก Youngciety