การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับเด็ก ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก แบ่งได้เป็นกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมแบบกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

สิ่งสำคัญในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย คือ การยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ในการจัดประสบการณ์จะต้องจัดให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อที่เด็กจะได้ฝึกฝนตนเองให้เหมาะกับชุมชนหรือท้องถิ่นรอบ ๆ ตัวเด็ก นอกจากนี้จะต้องจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาตนเองได้อย่างมีศักยภาพและเต็มความสามารถ

สาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ คือ

1. ประสบการณ์สำคัญ คือแนวทางสำหรับครูผู้สอนนำไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้ครอบคลุมทุกด้าน

2. สาระที่ควรเรียนรู้ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 สาระคือ 1.เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 2.เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 3.ธรรมชาติรอบตัว 4.สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

การจัดประสบการณ์ถือเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่นและลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ยกตัวอย่างเช่น ในสัปดาห์ที่จะถึงมีวันสำคัญทางศาสนา คือ วันมาฆบูชา ซึ่งอยู่ในสาระที่ 2 คือ "เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก" หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญ (วันมาฆบูชา) คุณครูสามารถบูรณาการการจัดประสบการณ์ให้ง่ายต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กได้ด้วยใบงานกิจกรรม Paper cuisine ในการจัดสังฆทาน ที่เรานำมาแนะนำ คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำไปต่อยอดในหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันมาฆบูชาได้ค่ะ

เรียนรู้เรื่องสิ่งของที่ใช้ในการถวายพระแบบสังฆทานผ่านกิจกรรมใบงาน

คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำใบงานมาสอนเด็ก ๆ ให้เรียนรู้เรื่องสิ่งของที่ใช้ในการถวายพระแบบสังฆทานแล้วยังสามารถสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการทำบุญ การตักบาตร การให้ทาน ให้กับเด็กได้อีกด้วย หลังจากที่เด็กเรียนรู้และรู้จักของใช้ในการถวายสังฆทานจากใบงานแล้ว ผู้ปกครองสามารถพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้ ด้วยการชวนเด็ก ๆ ไปเลือกซื้อของมาจัดสังฆทานแบบของจริงได้นะคะ

สิ่งที่เด็กควรรู้

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุก ๆ ปี มีเหตุการณ์สำคัญ คือ พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ในปัจจุบันวันมาฆบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย กิจกรรมที่ทำกันในวันมาฆบูชาคือ ประชาชนจะประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย

ในการจัดประสบการณ์ทุกครั้งคุณครูควรทำการประเมินเด็กทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจัดประสบการณ์ เพื่อตรวจสอบว่าการจัดประสบการณ์ของคุณครูบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้หรือไม่ เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขการจัดประสบการณ์ให้เด็กในครั้งต่อไป
ดาวน์โหลด
4 รายการ